Karty przekazania odpadów

Wystawiamy karty przekazania odpadu jako dokument zdania wytworzonego odpadu uprawnionemu odbiorcy w ramach prowadzonej ewidencji odpadów i realizowanego przez PW OGRÓD Programu gospodarki odpadami. zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Program ten zawiera m.in. informacje wskazujące na sposoby gospodarowania odpadami i zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wytwarzanych odpadów na środowisko.

PW „OGRÓD” jako wytwórca odpadów stosuje do produkcji i świadczenia usług technologie mało odpadowe oraz takie surowce i materiały, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać ich ilość na możliwie najniższym poziomie, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko. Minimalizacja ilości powstających odpadów w PW „OGRÓD” polega w głównej mierze na prowadzeniu działalności zgodnie z następującymi zasadami:

  • selektywnej zbiórki odpadów,
  • racjonalnej gospodarki odpadowej,
  • optymalizacji zużycia surowców,
  • unowocześniania urządzeń i maszyn,
  • przestrzegania parametrów procesów technologicznych,
  • zapewnienie zgodnego z normami ochrony środowiska odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

W naszej działalności rynkowej ściśle przestrzegamy wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a m.in. z ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 Nr 28 poz. 145), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 Nr 25 poz. 150 z póź. zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 poz. 391), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 Nr 180 poz. 1495 z póź. zm.), jak również innych aktów prawnych.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.