Odpowiedzialni za środowisko

DZIAŁAMY W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚRODOWISKO NATURALNE. JEST TO WARUNEK NASZEGO DŁUGOFALOWEGO ROZWOJU.

Realizując powierzone zadania i spełniając oczekiwania i zalecenia klientów pozostajemy w zgodzie z normami ochrony środowiska, przepisami prawa oraz zasadami zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy świadomi, że gospodarcze wykorzystywanie zasobów naturalnych nie może oznaczać pogorszenia się jakości życia przyszłych pokoleń.

  • Pracujemy korzystając z aktualnego stanu wiedzy o środowisku naturalnym.
  • Podejmujemy działania planowo, aby optymalnie dla środowiska realizować stawiane przed nami zadania.
  • Na każdym etapie pracy analizujemy dostępne sposoby działania i wybieramy najlepsze dla środowiska i społeczeństwa metody i narzędzia.
  • Przewidując wpływ naszych działań na środowisko naturalne eliminujemy potencjalne zagrożenia.
  • Proponujemy i propagujemy proekologiczne rozwiązania na każdym etapie pracy.
  • Inwestując w nowoczesne maszyny i urządzenia, oraz w najnowsze technologie zwiększamy wydajność naszych prac, co przekłada się bezpośrednio na obniżenie kosztów i zmniejszenie uciążliwości dla środowiska naturalnego.

Jesteśmy dumni, iż w ciągu ponad dwudziestu lat działalności posadziliśmy dziesiątki tysiący drzew i krzewów na terenach zurbanizowanych i w pasach dróg. Sadząc i pielęgnując różnorodną gatunkowo roślinność przyczyniamy się do zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej i bioróżnorodności tych obszarów, co ma niewątpliwy wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców.

Źródła pochodzenia biomasy

Z myślą o ochronie terenów leśnych i innych obszarów zadrzewionych przed nadmierną eksploatacją dbamy o to aby surowiec do produkcji biomasy pochodził jedynie z w pełni legalnych źródeł, tzn. takich, gdzie wycinka drzew i produkcja odpadów surowego drewna odbywa się zgodnie z wymogami prawa i dobrą praktyką gospodarowania terenami zieleni i hodowli lasu.

Pozyskiwanie biomasy drzewnej w zgodzie z kryteriami zrównoważonego rozwoju

Wykluczamy pozyskiwanie biomasy na cele energetyczne z terenów o wysokiej wartości bioróżnorodności, tzn.: lasów pierwotnych, obszarów ochrony przyrody, rzadkich, zagrożonych ekosystemów lub gatunków w myśl Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylającej dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:pl:PDF

Biomasa jako paliwo

Do produkcji biomasy na cele energetyczne nie przyjmujemy odpadów drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi, które mogą zawierać organiczne związki chlorowcopochodne, metale ciężkie lub związki tych metali powstające w czasie konserwacji i powlekania oraz drewna pochodzącego z odpadów budowlanych i rozbiórek.
Definicję biomasy traktowanej jako paliwo podaje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudniqa 2005 r. w sparwie standartów emisyjnych z intslacji ( Dz. U. z dnia 29 grudnia 2005 r.).

Technologie: