Karty przekazania odpadów

Wystawiamy karty przekazania odpadu jako dokument zdania wytworzonego odpadu uprawnionemu odbiorcy w ramach prowadzonej ewidencji odpadów i realizowanego przez PW OGRÓD Programu gospodarki odpadami. zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Program ten zawiera m.in. informacje wskazujące na sposoby gospodarowania odpadami i zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wytwarzanych odpadów na środowisko.

PW „OGRÓD” jako wytwórca odpadów stosuje do produkcji i świadczenia usług technologie mało odpadowe oraz takie surowce i materiały, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać ich ilość na możliwie najniższym poziomie, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko. Minimalizacja ilości powstających odpadów w PW „OGRÓD” polega w głównej mierze na prowadzeniu działalności zgodnie z następującymi zasadami:

  • selektywnej zbiórki odpadów,
  • racjonalnej gospodarki odpadowej,
  • optymalizacji zużycia surowców,
  • unowocześniania urządzeń i maszyn,
  • przestrzegania parametrów procesów technologicznych,
  • zapewnienie zgodnego z normami ochrony środowiska odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

W naszej działalności rynkowej ściśle przestrzegamy wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a m.in. z ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 Nr 28 poz. 145), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 Nr 25 poz. 150 z póź. zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 poz. 391), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005 Nr 180 poz. 1495 z póź. zm.), jak również innych aktów prawnych.

Technologie: